نویسنده = حسن حبیبی
تعداد مقالات: 1
1. یادداشت فنی: تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 80-85

حمیدرضا امیری؛ حسن حبیبی؛ مسعود حقیقت؛ حامد عینی نرگسه