نویسنده = محمدرضا کهنسال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

حکیمه هاتف؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد بنایان؛ ناصر شاهنوشی فروشانی