نویسنده = محمود رائینی سرجاز
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثرگذاری گرمایش فراگیر بر تغییرات زمانی و مکانی پوشش برف و ماندگاری آن در گستره‌ی دامنه شمالی البرز مرکزی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-25

10.22125/agmj.2020.200876.1071

حدیقه بهرامی پیچاقچی؛ محمود رائینی سرجاز؛ رضا نوروز ولاشدی


3. برآورد تبخیرتعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: دشت ناز- ساری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-8

10.22125/agmj.2018.147414.1033

محمود رائینی سرجاز؛ هدایت پیری؛ محمدعلی غلامی؛ سحر خزاعی