تعداد مقالات: 93
77. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی سویا در منطقه گرگان

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 60-72

خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری نیا؛ ابوطالب هزارجریبی


78. بررسی اثر تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر توزیع مکانی مناطق کشت ذرت در استان خوزستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-58

آمنه دشت بزرگی؛ بهلول علیجانی؛ علیرضا شکیبا


85. مطالعه تطبیقی سه روش طبقه بندی اقلیمی جهت تعیین مناطق مطلوب کشت گندم دیم در استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 50-61

سعید بازگیر؛ حسین محمدی؛ عرفان مؤمن پور


87. تحلیل اقتصادی تغییرات اقلیم بر عملکرد پنبه آبی در استان های منتخب

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 73-79

محمد نوروزیان؛ محمود صبوحی؛ ابوذر پرهیزکاری


88. برآورد هفتگی کارایی مصرف تابش ذرت در شرایط پتانسیل تولید زراعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-69

حمیدرضا افشارنادری؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد


91. ارزیابی روش‌های محاسباتی تبخیر تعرق‌ گیاه‌ مرجع‌ و تعیین تبخیر تعرق گیاه پسته در رفسنجان

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

حمیده نوری؛ علیرضا بادیه نشین؛ اکبر محمدی محمد آبادی


92. یادداشت فنی: تأثیرات محتمل تغییر اقلیم بر مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 80-85

حمیدرضا امیری؛ حسن حبیبی؛ مسعود حقیقت؛ حامد عینی نرگسه


93. چکیده های انگلیسی مقالات

دوره 3، شماره 2، تیر 1394

نشریه هواشناسی کشاورزی