تعداد مقالات: 93
26. ارزیابی دقت مدل‌های NMME در پیش‌بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی: حوضه سفیدرود)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-12

حسین دهبان؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان


34. بررسی اثر تغییر اقلیم بر ویژگی‌های دوره‌های ترسالی و خشکسالی‌ (مطالعه موردی: ایستگاه‌های ارازکوسه و تمر در استان گلستان)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-23

مرجان بهلکه؛ ابوالحسن فتح آبادی؛ حامد روحانی؛ سید مرتضی سیدیان


35. کاربرد رهیافت احتمال پذیرش در تعیین تراکم بهینه ایستگاه‌های باران‌سنجی استان خراسان جنوبی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-18

محسن پوررضا بیلندی؛ مجتبی شفیعی؛ فاطمه شهابی فرد؛ هدی موسی زاده


36. کاربرد طرح‌واره برهمکنش جو- سطح خشکی (ALSIS) در شبیه‌سازی جریان رودخانه با تأکید بر ناهمگنی مکانی سطح خشکی در مقیاس زیر یاخته‌ای (مطالعه موردی: حوضه کرخه)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-29

سمیه حجابی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد؛ شهاب عراقی نژاد؛ سرمد قادر


37. بررسی روابط گرمایی و رطوبتی و باردهی خیار در خُرداقلیم‌های کشت پلاستیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 26-36

اسماعیل حاتمی؛ محمود رائینی سرجاز؛ ویدا چالوی


38. پهنه‌بندی خرداقلیمی شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 21-31

مهدی قیصری؛ سید سعید اسلامیان؛ الهام شفیعیون؛ علی علیخاصی؛ عباس غفاری ششجوانی


47. تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 24-34

فاطمه حسینی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید مجید هاشمی نیا؛ آذر زرین


48. ارزیابی برونداد دمای فصلی مدل های پیش بینی همادی آمریکای شمالی در حوضه های آبریز درجه دو ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 19-30

حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو رابرتسون


49. پیش‌بینی فصلی به روش تلفیقی بازنمونه‌گیری k-نزدیک‌ترین همسایه و مدل CERES-Wheat در کشت گندم دیم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 30-43

سید بهرام اندرزیان؛ ایمان بابائیان؛ بهنام اندرزیان