تعداد مقالات: 93
-21. سخن نخست

دوره 3، شماره 2، تیر 1394

علی خلیلی


-20. سخن نخست

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-1

علی خلیلی


-19. ارزیابی دقت دو روش برنامه‌ریزی بیان ‌ژن و شبکه‌های بیزین در پیش‌بینی دمای روزانه هوا 

دوره 4، شماره 2، تیر 1395

سعید مهدی زاده؛ جواد بهمنش؛ حمید سعادت نژاد قراحسنلو


-18. سخن نخست

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 0-0

هیات تحریریه


-17. سخن سردبیر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 0-0


-16. سخن نخست

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 0-0


-15. سخن سردبیر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-2

علی خلیلی


-14. تعیین ضریب گیاهی یگانه، دوگانه و تبخیر- تعرق بالقوه گیاه زعفران تکامل یافته

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-13

پریسا کیخامقدم؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا


-13. برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-10

آرتمیس رودری؛ شاهرخ زندپارسا


-12. سخن نخست

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-2

علی خلیلی


-7. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی خشکسالی های فصلی هواشناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-11

منیره فغانی؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری جزی


-5. مهارت‌سنجی ساختار بیزی مدل مارکف پنهان در برآورد بی درنگ مراحل فنولوژی گیاه ذرت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-14

مهدی قمقامی؛ نوذر قهرمان؛ پرویز ایران نژاد؛ حمید پزشک


-4. بررسی نقش عوامل هواشناسی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی بر کاهش سطح آب دریاچه مهارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-10

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح


-3. برآورد تبخیرتعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: دشت ناز- ساری)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-8

محمود رائینی سرجاز؛ هدایت پیری؛ محمدعلی غلامی؛ سحر خزاعی


-2. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری از خشکسالی در ایران با استفاده از مدل AHP و منطق فازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-12

سحر نسب پور؛ اسماعیل حیدری علمدارلو؛ حسن خسروی؛ علی وصالی


-1. تخمین دمای سطح زمین با استفاده از شاخص اختلاف نرمال شده (NDVI) در تصاویر سنجنده‌های MODIS و Landsat ETM+

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 14-25

عباس کاویانی؛ تیمور سهرابی؛ پیمان دانش‌کارآراسته


0. ارزیابی مدل COUP برای شبیه‌سازی عمق نفوذ یخبندان خاک در ایستگاه سینوپتیک بیجار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 11-20

یونس خوشخو؛ پرویز ایران نژاد؛ علی خلیلی؛ حسن رحیمی؛ عبدالمجید لیاقت